Privacyverklaring

Privacy Statement – The Datacenter Group

Vanuit onze datacenters in Amsterdam en Delft bedienen wij verschillende cloud- en hosting providers, grote bedrijven en overheidsinstanties in de huisvesting van hun IT-infrastructuur. Bij het verlenen van onze diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en willen transparant zijn over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In dit Privacy Statement leggen wij u precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij die verzamelen, voor welke doeleinden wij die kunnen gebruiken en met wie deze gedeeld kunnen worden.

 

Verwerkingsverantwoordelijken

The Datacenter Group Delft B.V. en The Datacenter Group Amsterdam B.V. en haar dochter SMS Exploitatie B.V. (The Datacenter Group, we, wij, onze, ons) zijn verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens. The Datacenter Group Amsterdam is gevestigd aan de Kabelweg 48, 1014 BB in Amsterdam. The Datacenter Group Delft is gevestigd aan de Heertjeslaan 1, 2629 JG in Delft. SMS Exploitatie B.V. is gevestigd aan de Tempelhof 5-11, 3045 PV in Rotterdam en aan de Groningerhaven 26, 3433 PE in Nieuwegein. Voor vragen over dit Privacy Statement of het inroepen van uw rechten als betrokkene kunt u ons telefonisch bereiken op 020 486 9773 en per e-mail via privacy@tdcg.nl.

 

Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u een klant of leverancier van ons bent, wanneer u onze website (www.thedatacentergroup.nl, hierna ‘de website’) bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u heeft aangegeven dat u op de hoogte  wilt blijven van onze dienstverlening. Daarnaast is dit Privacy Statement op u van toepassing wanneer u bij ons solliciteert.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u diensten van ons afneemt:

Voor- en achternaam, functie, naam en adres van de organisatie waar u werkt e-mailadres (zakelijk), (mobiele) telefoonnummer, bankgegevens van de organisatie waar u werkt, details over de afgenomen / af te nemen diensten, contracten inzake de afgenomen / af te nemen diensten en overige gegevens die u aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt: 

Voor- en achternaam, e-mailadres, naam van de organisatie waar u werkt, details van uw vraag, verzoek of klacht en overige informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

 

Persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat u de website bezoekt:

IP-adres, gegevens over uw bezoek aan de website zoals wanneer u voor het eerst de website hebt bezocht, vorige bezoek en huidige bezoek, website waar u vandaan komt, uw zoekopdrachten en de content die u op onze website heeft bezocht. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken als u de website bezoekt vindt u in ons Cookie Statement.

 

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken wanneer u solliciteert voor een functie bij ons:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, alle informatie die staat in uw CV (plus eventueel behaalde diploma’s en/of certificaten), motivatiebrief, adres en woonplaats, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), informatie over uw professionele achtergrond en werkervaring, informatie afkomstig uit openbare bronnen bijvoorbeeld van uw LinkedIn-profiel en overige informatie die u ons verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

 

Persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u een leverancier bent van ons:

Voor- en achternaam, functie, naam van de organisatie waar u werkt, adres van de organisatie waar u werkt, e-mailadres (zakelijk), (mobiele) telefoonnummer, bankgegevens van de organisatie waar u werkt, details over de afgenomen / af te nemen diensten, contracten inzake de afgenomen / af te nemen diensten en overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

 • Om onze producten en diensten te kunnen promoten en aan te kunnen bieden;
 • Om offertes op te kunnen stellen;
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij hebben met een afnemer of leverancier;
 • Om onze dienstverlening aan te kunnen laten sluiten op de voorkeuren van onze (potentiële) klanten en om gerichte marketingacties uit te voeren;
 • Om vragen, verzoeken en klachten af te handelen en om contact te onderhouden;
 • Om de geschiktheid vast te stellen van kandidaten die solliciteren op één van onze vacatures en om de sollicitatieprocedure uit te voeren;
 • Ten behoeve van de continuïteit van onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen en claims te voorkomen en af te handelen.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een rechtsgrond aanwezig is. De rechtsgrond hangt af van de reden of redenen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en waarvoor deze nodig zijn. De volgende grondslagen kunnen van toepassing zijn:

 • Uitvoeren van een overeenkomst. Wij verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u aangaan of zijn aangegaan, wanneer u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten of wanneer wij diensten of producten van u afnemen.
 • Wij vragen voor bepaalde gegevensverwerkingen uw toestemming bijvoorbeeld wanneer wij u onze nieuwsbrief of andere commerciële e-mails willen sturen.
 • Wettelijke verplichting. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer en voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Gerechtvaardigd belang. In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en wij hiermee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een klant van ons bent en wij u een aanbod willen doen op basis van eerder afgenomen diensten.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij kunnen gebruik maken van geselecteerde dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers), zoals een hosting provider. Met deze verwerkers maken wij passende afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens en deze afspraken leggen wij neer in een verwerkersovereenkomst.

Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens met organisaties die als verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens verder kunnen verwerken. Dit kunnen bevoegde autoriteiten zijn, alsmede eventuele (potentiële) rechtsopvolgers.

 

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, hanteren wij een intern autorisatieproces om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens en maken wij dagelijks een back-up van onze database.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Als u een klant van ons bent, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende onze relatie en na beëindiging hiervan nog voor maximaal twee jaar tenzij wij verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren bijvoorbeeld zodat wij kunnen voldoen aan onze fiscale bewaarplichten. In dat geval bewaren wij de gegevens voor de duur van minimaal zeven jaar.

 

Gegevens die wij verkrijgen in het kader van een sollicitatieprocedure bewaren wij in beginsel voor de duur van vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven om deze langer te bewaren. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

 

Uw rechten als betrokkene

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo kunt u een kopie aanvragen van alle persoonsgegevens die wij van u bijhouden. Als deze gegevens niet kloppen, kunt u ons vragen deze te rectificeren. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissenen u heeft het recht om deze te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. U kunt ons in bepaalde gevallen ook verzoeken om uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe dienstverlener. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres in dit Privacy Statement. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen u aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

 

Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Aanpassingen

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u aan om dit regelmatig te raadplegen.

Laatste update: 7 december 2018